Tianjian 2019 Annual Meeting was held in Zhejiang Great Hall of the People

On January 3, 2019, the 2019 annual meeting of Tianjian Certified Public Accountants was held in the Great Hall of the People in Zhejiang Province. The leaders Hu Shaoxian, Zheng Qihua, Wang Yuehao, Lu Suyang, Wang Guohai, Ma Chao, Shi Qilin, Yu Huakai and Fu Fangfang were seated on the rostrum; Tian Hao Hong Kong member firm, Tian Jian International Certified Public Accountants executive director Huang Haoyuan, director Chen Lizhi were invited to attend. A total of 2,211 people from the Hangzhou headquarters attended the annual meeting.